Téma ismertetése

 • oktatóvideókA koronavírus miatt kialakult helyzetben mi is igyekszünk a magunk eszközeivel segíteni. Itt a felvételi előkészítő online kurzusainkban használt oktatóvideókat osztjuk meg ingyenesen mindenkivel!

  Kérés ("szerzői jog"): Több éves munka van ezeknek az anyagoknak az összeállításában. Jó szívvel tesszük most közzé, de kérjük, NE VIGYÉTEK EL az anyagokat az oldalról! 
  Köszönjük!

  Kovács Krisztina
  Töreky Szilvia
  Farkas Róbert - Kérdés esetén kereshettek az alábbi e-mail címen: farkas.robert@webkurzus.hu

  • Témák: Magánhangzók csoportosítása, magánhangzótörvények (hangrend, illeszkedés), mássalhangzók csoportosítása
   - 8 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: összeolvadás; írásban jelölt teljes hasonulás; írásban jelöletlen teljes hasonulás; képzés helye szerinti részleges hasonulás; zöngésség szerinti részleges hasonulás; mássalhangzó rövidülés; mássalhangzó kiesés
   8 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: szótő és a szóelemek; képzők; jelek; ragok
   - 4 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: Hogyan írjunk jó fogalmazást? Írás, szövegalkotás
   - 2 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: főnév; köznevek; tulajdonnevek; főnevek szerkezete (alakja); főnevek toldalékolása; összefoglalás
   - 6 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: ige; igék csoportosítása; igeidők, igemódok; igeragozás; összefoglaló táblázat
   - 5 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: melléknév; melléknevek csoportosítása; melléknevek toldalékolása
   - 3 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: számnév; számnevek csoportosítása; számnevek alakja; számnevek toldalékolása; összefoglalás
   - 5 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: névmás; igenevek; határozószó, viszonyszó, módosítószó
   - 3 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: szavak szerkezete; alárendelő szóösszetételek; mellérendelő szóösszetételek; összetett szavak helyesírása
   - 2 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők, mellérendelő szószerkezetek
   - 6 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: összetett mondatok; alárendelő összetett mondatok; sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok; mellérendelő összetett mondatok; többszörösen összetett mondatok
   - 6 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: helyesírás; kiejtés szerinti írásmód; szóelemző írásmód; hagyományos írásmód; egyszerűsítő írásmód; igék helyesírása; földrajzi nevek helyesírása; számnevek helyesírása 
   - 8 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: egyjelentésű szavak; többjelentésű szavak; azonos alakú szavak; hangutánzó szavak; hangulatfestő szavak; hasonló alakú szavak; ellentétes jelentésű szavak; rokon értelmű szavak (szinonimák)

   - 8 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: állandósult szókapcsolatok fajtái; szokványos kifejezésmódok; szólások, közmondások; szállóigék; összefoglalás

   - 6 db videó + tananyagvázlat

  • Témák: hasonlat; metafora; megszemélyesítés; szinesztézia, metonímia; szimbólum; allegória, alliteráció

   - 6 db videó + tananyagvázlat